Search form

Colossians 4:17

17Ngayu ngajakangka narrinya, narri karunki Yarrkabus nanginkanyi jangkurranyi. Janarri yanyba nangangi nayi barri, “Marda ninjimi waki kudanyu nangangi Kudkanyi. Marda ninjimi yabimba bukamba nanda jali ninya karu Kudwanyi.” Nani barri marda narrimi karu nanda Yarrkabus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index