Search form

Colossians 4:3

3Ngayu ngajaka narrinya, janarri yanyba mududu Kudkanyi nurrungi marda. Janarri ngajaka Kud, janyulu munyajba nurrunya milidimbiji yingkamuku nanganginkanyi jangkurranyi. Janurru karu yalunya nanankanyi jangkurranyi jali ngadijba Kudwanyi wabula. Janurru karu yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Janarri ngajaka Kud nurrungi, janurru milidimba yalunya Jisus Krayiskanyi. Jungku ngayu nayiba brisinyina, milidimbangangi ngayi yalunya nangangi,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index