Search form

Ephesians 1:11

11Jingkijbangka bukamba yaji Kudwanyi. Jingkijbangka nyulu bukamba yaji jalija yalu yabimba nganinyimukunyi. Wabula jali nyulu yabimba bukamba yaji, baki jingkijba nyuli nganinyimuku, jayalu jungku balki, miku jayalu durrijba nangangi yuwa. Nanamanji wabula nangki yanyba Kud, janyulu baku manjijba nangangi jandanyi, baki nyuli yarrijba ngambalanya durriykanyi nangangi jandanyi Jisus Krayis. Jala ngambala durrijba nangangi jandanyi, baki nyulu bababanyamba ngambalanya jandanyiwanyi, baki ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Nani barri mankumanku nangki Kud, yabimbikanyi nanijba yaji baku barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index