Search form

Ephesians 1:12

12Manjijbayi nangangi jandanyi Kudwanyi. Manjijbayi nangangi jandanyi Jisus Krayis wayka jambarri, baki milidimbayi jangkurranyi Jisus Krayiswanyi. Milidimba nyuli nanganginmuku mungkijimuku. Milidimba nyuli nurrunya Jumuku nangangi Kudkanyi. Kudiyawanyi nurri kuyu nangangi jangkurr, baki nurri nurru lirrkamuku jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Marda nurrimi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi nurrungi. Nyulu nurrungi walkurramirra mambuka, wirimalaru.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index