Search form

Ephesians 1:13

13Baki narri marda ngurranyimuku, narri marda kuyuyi nanda kunyba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Narri marda kuyuyi nanda duja jangkurr nangangi, milidimba jali ngayu narrinya. Nanankardi barri narri marda jingkijbangka Jisus Krayis, nyulu bababanyamba narrinya, nyulu marrimba ngambalanya mardarda. Barriwa. Baki wuyubayi ngambalanya kurdulu, jali ngambalanya wajba nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudwanyi. Wajba nyuli ngambalanya nanankanyi jali nyulu karu ngambalanya, janyulu wajba ngambalanya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index