Search form

Ephesians 1:16

16Nani barri narrili durrijba nanda yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nanankardi ngayu yanyba mududu nangangi Kudkanyi narringi yurrngumba. Ngayu yanyba kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi jali yabimba narrinya nanganginmuku jandanyimuku. Ngayu mankuwa narrinya yurrngumba jala ngayu yanyba mududu nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index