Search form

Ephesians 1:17

17Ngayu ngajakangka Kud narringi. Nyulu Buwakanya ngambalangi, marda nyulu Buwakanya ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Ngayu ngajakangka Kud, nyulu waykanyi narrinya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi. Nanangini Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, janyulu wajba narrinya kunybanyi kulajinyi, janyulu minimba narrinya nangangi Kudkanyi, baki janarri jingkijba Kud.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index