Search form

Ephesians 1:18

18Ngayu ngajakangka Kud narringi, janyulu minimba narrinya kajanyi kunybanyi yajinyi, baki janarri jingkijba nanda yaji narringinyina kurduluna. Janarri jingkijba narringinyina kurduluna, jingkijbangangi narri Kud, janyulu yabimba bukamba nayinda kunyba yaji narringi. Nyuli yarrijba narrinya nanganginmuku jandanyimuku. Nyuli wajba narrinya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi, jungunkanyi nyulu narringinyina kurduluna. Baki narri jingkijba Kud, janyulu wankamba narrinya mili jungunkanyi nangandu yurrngumba barri. Bukamba nayinda kaja kunyba yaji janyulu yabimba narringi, nanganginmukuyngka jandanyimukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index