Search form

Ephesians 1:2

2Yanyba ngayu mududu nangangi Kudkanyi narringi. Ngajaka ngayu Kud narringi, janarri jungku mardumardu muwa yurrngumba barri, marrimbangangi narrinya mardarda Kudwanyi. Nanankujarra barri, ngambalangi Buwakanya Kud, baki ngambalangi mambuka Jisus Krayis, bula marukangka muwa ngambalangi. Ngajaka ngayu bulanya, jabula marrimba narrinya mardarda yurrngumba barri, baki janarri jungku mardumardu muwa. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index