Search form

Ephesians 1:22

22Yarrijbayi Kudwanyi Jisus Krayis walkurra mambuka bukambijuyngka yajinyi wandijiyana. Nyulu mambuka bukambijuyngka yajinyi, yabimba jala Kudwanyi. Baki nanijba barri nyulu mambuka ngambalangi marda Krisjinmukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index