Search form

Ephesians 1:23

23Nyulu ngambalangi walkurra mambuka, baki nyulu bababanyamba ngambalanya Krisjinmuku. Ngambala jungkuka malumba nangandu, baki nyulu wajbangka ngambalanya bukambijuyngka kunybanyi yajinyi. Nyulu yabimbaka ngambalanya ngiruka nangangi. Nyulu jungkuka ngamandu kurduluna, baki nyulu walkurra mambuka bukambijuyngka yajinyi wandijiyana, lalijina baki jambana. Nyulu jungkuka ngambalandu kurduluna, baki ngambala jungkuka ngiruka nangangi, ngambala jungkuka yurlurrmba barri. Nyulu jungkuka wirimalaru yurrngumba ngambalangi barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index