Search form

Ephesians 1:3

3Wajbangka ngambala Kud kunybanyi jangkurranyi. Kajanyi kunybanyi jangkurranyi ngambala wajbangka Kud. Nyulu Buwakanya ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Yabimba nyuli ngambalangi kunyba yaji Kudwanyi, manjijba jali nyulu nangangi jandanyi Jisus Krayis, wayka ngamandurri jambarri. Nyulu ngambalangi buwanya, Jisus Krayis, baki nanankardi nyuli wajba ngambalanya kunybanyi yajinyi Kudwanyi. Kajanyi kunybanyi yajinyi nyuli wajba ngambalanya kingkarrinyawunyi lalijiwunyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index