Search form

Ephesians 1:4

4Wabula barri kamambarra, waluwa nyuli yabimba nayinda jamba, baki mankumanku nangki Kud yabimbikanyi yaji. Mankumanku nangki yabimbikanyi ngambalanya nganinyimuku marda jibarrimuku. Mankumanku nangki yarriykanyi ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku, baki nyulu bababanyambikanyi ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Nanamanji wabula barri nyuli yarrijba ngambalanya jungunkanyi kunyba nangangi, jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Nanamanji barri nangki mankumanku manjamanjambikanyi ngambalangi balki yaji, baki jangambala jungku kunybana yuwana nangangi. Jangambala jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Nani barri mankumanku nangki Kud, baki barriwa nyuli yabimba ngambalanya nganinyimuku, jibarrimuku. Maruka nyulu muwa ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index