Search form

Ephesians 1:9

9Wabula kamambarra mankumanku nangki Kud, janyulu yabimba nayi, janyulu manjijba nangangi jandanyi wayka ngamandurri. Janyulu manjijba nangangi jandanyi karunki ngambalanya nangangi Kudkanyi, nyulu marrimbikanyi ngambalanya mardarda. Baki janyulu karu ngambalanya nanganginyi jandanyiwanyi. Janyulu karu ngambalanya, wankambaja ngambalanya mili Kudwanyi. Barriwa. Nani barri nangki mankumanku Kud, baki manjijba nyuli nangangi jandanyi. Manjijbayi nangangi jandanyi nyulu marrimbiji ngambalanya mardarda, nyulu wankambiji ngambalanya mili Kudwanyi. Janyulu wankamba ngambalanya mili jala ngambala durrijba nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index