Search form

Ephesians 2:13

13Ngala nanijba barri narri jingkijbangka Kud, baki nanijba nyulu bababanyamba narrinya Jisus Krayiswanyi. Wabula narrili jungku juju nanganbunanyi, ngala nanijba narri jungkuka malumba nangandu. Nyulu jungkuka narringinyina kurduluna, janybangangi nangki Jisus Krayis narringinkanyi balkinyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index