Search form

Ephesians 2:14

14Wabula barri miku yaliyanyi malumba jungku Jumuku baki ngurranyimuku. Jungku yalili yanina yanina. Nanda barrinani jungkuyi Jumuku kalawunyi barrikina, ngala ngurranyimuku miku yalili ngankijba kalawuyngkurri, ngawamba yalili jungku danbina. Ngala janyba nangki Jisus Krayis kurndana, janyba nangki bukambijuyngka yalunginkanyi balkinyi yajinyi, Jumukuyngka baki ngurranyimukuyngka. Baki nanda barrinani nyuli dalyamba nanda barriki Jisus Krayiswanyi, baki nanijba barri yalu malumba jungku Jumuku baki ngurranyimuku. Bukambiju Krisjinmuku yalu malumba jungku nanijba barri, Jisus Krayisngangi, bababanyamba nyulu yalunya bukambiju. Baki yalu malumba jungku, yalungka mardumardungka muwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index