Search form

Ephesians 2:15

15Wabula barri nanamukunyi Jumukunyi yalili durrijba yalungi yuwa, ngala narri barri ngurranyimukunyi narrili durrijba narringi yuwa. Ngala nanijba barri yali yingijba yalungi yuwa nanamukunyi Jumukunyi jala yalu Krisjinmuku, baki narri ngurranyimukunyi Krisjinmukunyi, narri yingijba narringi yuwa. Nanijba barri ngambala jungkuka malumba. Miku ngambaliyi jungku yanina yanina, ngala ngambalaja jungku malumba baki jangambala durrijba nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nyulu bababanyamba ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Ngambala jungkuja barrinani nanda buyingkinyi nganinyi. Ngambalaja malumba jungku mardumardu muwa. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index