Search form

Ephesians 2:16

16Jala nangki janyba Jisus Krayis kurndana, baki nangki janyba bukambijuyngka ngambalangi. Janyba nangki ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki nanankardi barri nanijba ngambala malumba jungku. Miku ngambalakiyi yabimba kijinyi. Ngambala barrinani mungkijimuku, baki nyulu ngambalangi Buwakanya Kud.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index