Search form

Ephesians 2:2

2Nanamanji barri narri yabimbayi kaja balki yaji, narri durrijbayi nanda yuwa nangangi, mambukanyi wuwarranyi. Narri durrijbayi nanda mambuka Sayidin. Narri ngayangayijbayi nanganginkanyi jangkurranyi. Nyulu mambuka yalungi jala miku durrijba Kud. Nyulu mambuka yalungi marda, wuwarranyi, ngiwunyanyi, marda briykanyi yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index