Search form

Ephesians 2:5-6

5-6Wabula barri, miku ngambaliyanyi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Ngambala jungkuyi barrinani nganinyiyurru nangangi Kudkanyi. Mikuwali nganinyiyurru ngayangayijba jangkurranyi. Baki nani barri wabula, ngambala jungkuyi barrinani nganinyiyurru. Miku ngambaliyanyi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Ngala nanijba barri ngambala jala kuyu nangangi jangkurr, ngambala barrinani buyingkinyi nganinyimuku, ngambala jungkuka wanka nangangi Kudkanyi, baki baku barri janyulu mili wankamba ngambalanya jungunkanyi nangandu yurrngumba barri. Yabimbayi Kudwanyi kunyba yaji ngambalangi, jali nyulu manjijba nangangi jandanyi ngamandurri. Miku ngambaliyanyi yabimba nanda kunyba yaji ngambalangi. Miku. Nyuli yabimba nanda kunyba yaji ngambalangi, marukangkangangi nyulu muwa ngambalangi Kud. Nyulu bababanyamba ngambalanya Jisus Krayiswanyi, baki ngambala jungkuwa Krisjinmuku malumba nangandu yurrngumba barri, kuyungangi ngambali nangangi jangkurr. Baki nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda. Wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi, nyulu jungunkanyi malumba nangandu kingkarri. Nyulu jirrinyi mambuka barrinani Kud. Wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi, baki baku barri nyuluja marda wankamba ngambalanya. Jangambala jungku nangandu kingkarri yurrngumba barri. Nyulu jirrinyi mambuka ngambalangi. 7Yarrijbayi ngambalanya Kudwanyi nangangimuku jandanyimuku. Baki bukambiju Krisjinmuku, ngambala jala jungku nanijba, baki nanamuku jalija yalu jungku bijal baku, baki nanamuku jalija yalu jungku juju baku, jangambala nanganginmuku jandanyimuku. Baki yingkamukunyi jangamanjalu najba marukankurri muwa ngambalaka, baki jungunkurri ngambala yurlurrmba nangangi Kudkanyi, kuyungangi ngambala nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Jangamanjalu najba durriykurri nangangi jangkurr yurrngumba barri. Jalija ngamanjalu najba jungunkurri nani, baki jayalu jingkijba Kud, nyulu kunybamirra, nyulu ngirukamirra, nyulu wirimalaru, nyulu marukangka muwa bukambijiyngka ngambalangi. Nyulu yabimbaka kunyba yaji ngambalangi, nulijbangangi nyulu yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index