Search form

Ephesians 2:7

7Yarrijbayi ngambalanya Kudwanyi nangangimuku jandanyimuku. Baki bukambiju Krisjinmuku, ngambala jala jungku nanijba, baki nanamuku jalija yalu jungku bijal baku, baki nanamuku jalija yalu jungku juju baku, jangambala nanganginmuku jandanyimuku. Baki yingkamukunyi jangamanjalu najba marukankurri muwa ngambalaka, baki jungunkurri ngambala yurlurrmba nangangi Kudkanyi, kuyungangi ngambala nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Jangamanjalu najba durriykurri nangangi jangkurr yurrngumba barri. Jalija ngamanjalu najba jungunkurri nani, baki jayalu jingkijba Kud, nyulu kunybamirra, nyulu ngirukamirra, nyulu wirimalaru, nyulu marukangka muwa bukambijiyngka ngambalangi. Nyulu yabimbaka kunyba yaji ngambalangi, nulijbangangi nyulu yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index