Search form

Ephesians 2:8-9

8-9Yarrijbayi ngambalanya Kudwanyi nanganginmuku jandanyimuku marukangkangangi nyulu muwa ngambalangi. Miku nyuliyanyi yarrijba ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku jungkungangi ngambali kunyba nangangi, yabimbangangi ngambali kunyba yaji nangangi. Miku nanankardi nyuli yarrijba ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku. Marda ngambalakimi miku barrarrakijba, baki karu yalunya, ngambala walkurramuku, baki nanankardi yarrijbayi ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku Kudwanyi. Marda ngambalakimi miku barrarrakijba, baki karunkanyi yalunya nani barri. Ngala nyuli yarrijba ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku, nulijbangangi nyuli yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi, baki nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda yurrngumba barri. Miku ngambalakiyi marrimba mardarda yurrngumba. Ngawamba Kudwanyi, nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda yurrngumba jala ngambala kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. 10Ngambala nanganginmuku jandanyimuku, yarrijbangangi ngambalanya Kudwanyi nanganginmuku, baki nanijba barri ngambala jungkuka malumba nangandu, ngamanginyina Buwakayu Jisus Krayisnyina. Baki nanankardi barri, jangambala yabimba kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Jangambala yabimba kunyba yaji yalungi yurrngumba, jala ngambala jungku wankan nayiba wayka jambana. Jingkijbangka Kudwanyi, nanda jala nyulu nulijba ngambalangi yabimbikanyi nanijba baki baku barri. Jingkijbangka nyulu bukamba yaji. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index