Search form

Ephesians 3:11

11Wabula barri kamambarra jingkijbayi Kudwanyi, janyulu manjijba nangangi jandanyi, janybikanyi nangka ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Nani nyuli jingkijba, baki yabimba nyuli nanda yaji, nayi jala yaji. Baki nanankardi barri nanijba ngambala Krisjinmuku, ngambala nanganginmuku jandanyimuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index