Search form

Ephesians 3:12

12Nangangi jandanyi Jisus Krayis, nyulu ngambalangi mambuka, baki bababanyamba nyulu ngambalanya, kuyungangi ngambali nangangi jangkurr. Kuyu ngambali nangangi jangkurr, baki nanijba ngambala jingkijba, ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi, nyulu ngambalangi Buwakanya. Miku ngambaliyi marrala nangangi. Miku. Yuku ngambala yanyba nangangi. Baki ngambala jingkijba, jangambala mili jungku wankan nangandu baku barri, ngambalangangi nanganginmuku jandanyimuku. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index