Search form

Ephesians 3:16

16Ngayu jingkijbangka Kud, nyulu ngirukamirra, nyulu nulijba yabimbikanyi kunyba yaji ngambalangi, baki nanankardi barri ngayu ngajakangka Kud narringi. Ngayu ngajakangka Kud, janyulu wajba narrinya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi. Janyulu yabimba narrinya ngiruka nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index