Search form

Ephesians 3:21

21Bukambijunyi ngambala Krisjinmukunyi, marda ngambalimi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi. Baki Jisus Krayis, ngambalangi walkurra mambuka, nyulu jungkuka ngambalandu, baki nanankardi barri ngambala wajba Kud kunybanyi jangkurranyi. Nyulu ngambalangi walkurra mambuka yurrngumba. Nanijba baki baku barri, yurrngumba nyulu ngambalangi walkurra mambuka. Baki nanamuku jalija baku kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, nanamuku jala jungku jilijbawa, jayalu marda baku wajba Kud kunybanyi jangkurranyi yalungi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index