Search form

Ephesians 3:6

6Nani barri milidimbaka nurrunya Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Nyulu milidimbaka nurrunya, yabimbaka Kudwanyi kunyba yaji yalungi jala kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Nyulu yabimbaka kunyba yaji bukambijuyngka ngambalangi, miku ngawamba Jumukuyngka ngala ngurranyimukuyngka marda. Bababanyamba nyulu ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Ngambala malumba jungku jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Ngambala malumba jungku barrinani mungkijimuku. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index