Search form

Ephesians 3:8

8Ngala miku ngayimi jirrinyi nganinyi. Miku ngayimi walkurra mambuka. Jungku ngayu bayakarda Krisjin. Yingkamuku Krisjinmuku yalu walkurra, ngala miku ngayimi. Ngala yabimbayi kunyba yaji ngaki Kudwanyi, ngana nyuli yarrijba karunki yalunya ngurranyimuku. Ngana yarrijbayi karunki yalunya kunybanyi jangkurranyi Jisus Krayiskanyi, nyulu ngambalangi walkurra mambuka, jala kudanyu marukangka muwa ngambalangi. Miku yingka mambuka barrinani nyulu. Nyulu yabimbaka kaja kunyba yaji ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index