Search form

Ephesians 4:14

14Jalannga jali ngambala kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki miku ngambaliyanyi jungku ngiruka nangangi. Ngawamba bijal ngambali jingkijba Kud. Jungku ngambali barrinani bayamuku, jala yalu jingkijba ngawamba bijal yaji bayamukunyi. Miku ngambaliyanyi kudanyu jingkijba Kud nanamanji barri. Ngawamba bijal ngambala jingkijbayi Kud, baki mankuyi ngambala nanda jangkurr yalungi, balkimukuyngka milidimbawarrayngka. Milidimba yali yinini jangkurranyi, miku nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Kudiyawanyi ngambala kuyuyi yalungi jangkurr, mikungangi ngambaliyanyi kudanyu jingkijba Jisus Krayis. Nanamanji barri ngambali barrinani lakululu jala warrmbaka yunkurrwanyi, waluku langki, baki bayngkani kula. Ngambali barrinani lakululu jali ngambala manku waluku duja jangkurr, baki bayngkani balki jangkurr. Waluku ngambala kuyuyi yingka jangkurr, baki bayngkani yingka jangkurr. Nani ngambali barrinani lakululu barri. Ngala marda ngambalimi miku jungku nani nanijba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index