Search form

Ephesians 4:15

15Marda ngambalimi jingkijba mili nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda ngambalimi waki malumba nangandu. Marda ngambalimi jungku yurlurrmba nangangi. Marda ngambalimi durrijba nangangi duja jangkurr. Baki marda ngambalimi kudanyu maruka muwa nangangi. Jaliyi ngambala jungku nani, baki miku ngambalimi barrinani bayamuku nangangi, ngala ngambala barrinani nganinyimuku baki jibarrimuku nangangi, jingkijbangangi ngambala Kud kudanyu barri. Kudanyu ngambala durrijba nangangi jangkurr. Baki mili ngambala jungku barrinani ngambalangi mambuka Jisus Krayis. Mili ngambala jungku barrinani nyulu baki mili yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index