Search form

Ephesians 4:17-18

17-18Ngayu karungka narrinya kudanyu barri, yanybaka Kud, marda narrimi jungku kunyba nangangi yurrngumba. Mikujiyi jungku barrinani nanamuku jala miku yalimi jingkijba Kud. Yalu jungku balki nangangi. Yalungka mankumanku balkinyi yajinyi, baki yalu yabimba nanda balki yaji, mikungangi yalimi jingkijba Kud. Miku yalimi nulijba nangangi Kudkanyi, baki miku jayalu wanka jungku nangandu yurrngumba. Miku yalimi jingkijba Kud. Miku yalimi kunyba kulaji nangangi, ngala yalu mudumbanyi nangangi, yalu jardibirri kulaji nangangi. 19Jala yalu yabimba balki yaji, baki miku yalimi ngindu muwa nanankanyi yajinyi. Miku yalungkimi balkijba muwa. Yalungka mankumanku yabimbikanyi mili balki yaji, baki yalu yabimba nanda mili balki marda. Miku yalimi nulijba yalungka kurrkunbikanyi jungunkanyi balki. Ngala mili yalu yabimba balki yaji yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index