Search form

Ephesians 4:19

19Jala yalu yabimba balki yaji, baki miku yalimi ngindu muwa nanankanyi yajinyi. Miku yalungkimi balkijba muwa. Yalungka mankumanku yabimbikanyi mili balki yaji, baki yalu yabimba nanda mili balki marda. Miku yalimi nulijba yalungka kurrkunbikanyi jungunkanyi balki. Ngala mili yalu yabimba balki yaji yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index