Search form

Ephesians 4:23-24

23-24Jala narri yabimba nani, baki janarri jungku barrinani buyingkinyi nganinyimuku. Janarri barrinani buyingkinyi nganinyimuku jala narri kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Yawumbaja nangangi Kunyba Ngarndu narrindu mankanyina Kudwanyi, baki janarri barrinani buyingkinyi nganinyimuku. Janarri yabimba kunyba yaji nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki janarri miku nulijba yabimbikanyi mili balki yaji. Ngawamba kunyba yaji janarri nulijba yabimbikanyi, jalija jungku Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu. Janarri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Janarri jungku barrinani kudukudu, barrinani malaba nangangi. Barriwa.

25Mikujiyi jujamba yaji, ngala duja narringka yanyba jangkurranyi. Duja jangkurranyi narringka yanyba yurrngumba, narringangi jungku malumba barrinani mungkijimuku. Narri barrinani mankanyi nangangi Jisus Krayiskanyi baki bababanyamba nyulu narrinya kuyu Jisus Krayiswanyi. Marda ngambalaka yanyba duja jangkurr yurrngumba, baki jangambala malumba jungku mardumardu muwa nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index