Search form

Ephesians 4:27

27Jaliyi narri dulu mardumardujba muwa, jaliyi narri mili jungku mardumardu muwa, baki nanangini mambukawanyi wuwarranyi, nanangini Sayidinwanyi, miku nyuliyi yabimba narrinya yabimbikanyi balki yaji nanankanyi yingkanyi. Miku nyuliyi yabimba narrinya jungunkanyi balki nani, jaliyi narri dulu mardumardujba muwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index