Search form

Ephesians 4:29

29Marda narrimi miku walkurra janyi. Marda narrimi miku yanyba kudanyu jangkurr yingkanyi. Marda narrimi miku yanyba balki jangkurr. Marda narrimi miku mijba yingka. Ngala marda narrimi yanyba kunyba jangkurr nangangi, baki nani janarri kandimba nanda yingka. Narringinyi kunybawanyi jangkurrwanyi, jayalu walkurramba nanda nganinyi, baki janyulu mirnarrijba muwa narringi, kandimbangangi narri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index