Search form

Ephesians 4:30

30Marda narrimi jungku kunyba nangangi Kudkanyi. Marda narrimi jungku kunyba nangangi yurrngumba. Yawumbayi Kudwanyi nangangi Kunyba Ngarndu narrindu mankanyina, baki jaliyi narri yabimba balki yaji, baki nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, janyulu balkijba muwa narringi. Janyulu balkijba muwa nanankanyi balkinyi jali narri yabimba. Wuyubayi narrinya kurdulu Kudwanyi jirdi nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi, baki nyulu jungkuka narrindu kurduluna yurrngumba nanankurri jalija wankamba narrinya mili Kudwanyi. Jala nangangi Kunyba Ngarndu jungkuka narrindu, baki narringka jingkijba, narri jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Narri jingkijba Kud, nyulu lalanbaka narrinya, nyulu marrimbaka narrinya mardarda. Nani narri jingkijba, jala Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka narrindu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index