Search form

Ephesians 4:32

32Ngala marda narringkimi maruka muwa, marda narringkimi yabimba kunybanyi yajinyi. Jaliyi yingkawanyi yabimba balki nganyi, baki marda narrimi manjamanjamba nanda balki yaji nangangi, barrinani Kudwanyi nyulu manjamanjambaka narringi balki yaji. Nyulu manjamanjambaka narringi balki yaji, jala narri durrijba Jisus Krayis. Marda narrimi jungku nani barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index