Search form

Ephesians 4:4

4Marda narrimi malumba jungku barrinani mungkijimuku, jungkungangi narri jirdi nanankanyi yingamaliyngka Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka narrindu, baki narri malumba jungku barrinani mungkijimuku. Narri jingkijba nanda walkurra yaji, jalija yabimba Kudwanyi ngambalangi baku, janyulu wankamba ngambalanya jungunkanyi nangandu yurrngumba. Narri jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda walkurra yaji ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index