Search form

Ephesians 4:6

6Baki yingamali ngambalangi Kud. Nyulu mambuka bukambijuyngka wandijiyana. Nyulu ngambalangi Buwakanya, baki nyulu Buwakanya bukambijuyngka krisjinmukuyngka wandijiyana. Miku yingka walkurra barrinani nyulu. Nyulu wirimalaru bukambijuyngka yajinyi wandijiyana. Karungka ngambalanya Kudwanyi nanankanyi jala nyulu nulijba, baki ngambala yabimba nanda yaji nangangi. Ngambala waki nangangi. Ngambala yabimba nanda jala nyulu nulijba yabimbikanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index