Search form

Ephesians 4:9

9Nanda jangkurr “kirrijba nyuli kingkarri”, wanyi nanda jangkurr. Nanda jangkurr yanybaka nangangi Jisus Krayiskanyi. Waluku nyuli jungku kingkarri nangandu Kudnyina, baki baku nyuli karrala wayka jambarri. Baki baku barri mili nyuli kirrijba kingkarri nangandurri Kudyurri. Nani barri nanda jangkurr yanybaka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index