Search form

Ephesians 5:1

1Yarrijbayi narrinya nanganginmuku jandanyimuku Kudwanyi. Nyulu marukangka muwa narringi kudanyu barri, baki marda narrimi nulijba jungunkanyi barrinani nyulu. Manjamanjamba nyuli narringi balki yaji, baki nani barri marda narrimi manjamanjamba yalungi balki yaji yingkamukuyngka. Jaliyi yingkawanyi yabimba balki yaji narringi, baki marda narrimi manjamanjamba nanda balki yaji jali nyulu yabimba narringi. Nani barri marda narrimi nulijba jungunkanyi barrinani nyulu. Nani barri janarri jungku kunyba barrinani Kud nyulu jungkuka kunyba yingkamukuyngka yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index