Search form

Ephesians 5:17

17Marda narrimi jungku kunybayudi kulajiyudi nangangi Kudkanyi. Marda narrimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Marda narrimi yanyba mududu nangangi, jingkiykanyi nanda jala nulijba Kud narringi yabimbikanyi. Jaliyi narri jungku kunybayudi kulajiyudi nangangi Kudkanyi, baki janarri jingkijba nanda jala nyulu nulijba narrinya yabimbikanyi. Janarri jingkijba nanda. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index