Search form

Ephesians 5:20

20Marda narrimi wajba Buwakanya Kud kunybanyi jangkurranyi, manjijbangangi nyuli nangangi jandanyi Jisus Krayis, janybikanyi nangka ngambalangi. Marda narrimi wajba Buwakanya kunybanyi jangkurranyi, yarrijbangangi nyuli ngambalanya jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Nanankardi barri ngambala mirnarrijba muwa nangangi. Marda ngambalimi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi, jala nyulu yabimbaka kunyba yaji ngambalangi, baki jala yingkamukunyi yalu yabimba kiji ngambalangi. Marda ngambalimi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi yurrngumba barri, jingkijbangangi ngambala, ngambala jungkuka yurlurrmba nangangi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index