Search form

Ephesians 5:25

25Baki narri nganinyimuku maninganjayudi. Manku narri nayinda jangkurr. Narri nawinganjamuku yalungi, marda narrimi maruka muwa narringinkanyi maninganjanyi barrinani marukangka muwa ngambalangi Jisus Krayis. Kudanyu nyulu marukangka muwa ngambalangi, baki nanankardi barri nangki janyba ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index