Search form

Ephesians 5:26

26Wakardabangka juka wabudana jibarriwanyi. Dulabangka jamba wabudawanyi baki nanda juka jungkuka likalika. Baki nani barri ngambala Krisjinmuku, jala ngambala kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Jala ngambala ngindu ngamanginkanyi balkinyi yajinyi, baki nyulu dulabangka ngambalangi balki yaji Kudwanyi. Nyulu manjamanjambaka ngambalangi balki yaji, jala ngambala ngindu nanankanyi balkinyi yajinyi,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index