Search form

Ephesians 5:27

27baki ngambala jungku yurlurrmba nangangi. Bukambiju ngambala Krisjinmuku, ngambala jungkuka malumba nangangi yurlurrmba. Baki baku barri, jalija wijba Jisus Krayis nanginkurri, baki jangambala kirrijba nangandu, jangambala jungku nangandu yurrngumba. Jangambala jungku kunybamirra nangangi, barrinani likalika nangangi. Mikuyaji balkinyi ngambalandu. Miku jangambala yabimba mili balki yaji nangangi, jangambala jungku yurlurrmba nangangi yurrngumba barri. Nani barri kudanyu nyuli maruka muwa ngambalangi Jisus Krayis.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index