Search form

Ephesians 5:5

5Ngayu karungka narrinya duja jangkurranyi. Jaliyi narrili yabimba balki yaji, baki miku nyuliyi lalanba narrinya Kudwanyi. Miku narriyi jungku wanka nangandu yurrngumba. Jaliyi narri kuliwijba dungalanyi baki kulukankanyi yingkana jibarrina, baki miku narrimi duja Krisjinmuku. Miku narrimi jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Miku. Jaliyi narri kuliwijba nanankanyi yajinyi, baki nanda barrinani narri maruka muwa nanankanyi yajinyi, baki miku narrimi maruka muwa nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index