Search form

Ephesians 5:6

6Kudiya yalu yanyba, “Ngala yuku barri, yuku narri jungku balki, yuku narri yabimba balki yaji nani, manjamanjambangangi Kudwanyi narringi balki yaji.” Ngala balki yalungi jangkurr. Kijiwijba Kud yalungi jala yalu yanyba nani. Janyulu ngarrangarra muwa yalungi, jala yalu miku ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Baki janyulu yanyba yalungi, jayalu jungku kurdan yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index