Search form

Ephesians 5:8

8Wabula barri miku narriyanyi jingkijba Jisus Krayis. Narri jungkuyi balki nangangi. Narri barrinani nganinyi jala jilajba mungana, ngala mikuyaji mirnbinyi nangandu. Miku nyulimi jingkijba wanjawa nyulu jilajbangka jala mungijba yaji. Ngala nanijba narri jingkijbangka Jisus Krayis, baki narri barrinani nganinyi jala jilajba mirnbiyudi. Yuku nyulu najba wanjawa nyulu jilajbangka. Narri jingkijbangka wanjawa narrija jilajba, durrijbangangi narri Jisus Krayis. Nyulu barrinani mirnbi narringi, nyulu minimbaka narrinya jungunkanyi kunybana nanganginyina yuwana. Nanankardi barri marda narrimi durrijba nangangi jangkurr. Marda narrimi jungku kunybana yuwana Jisus Krayiskanyi. Marda narrimi jungku kunybana nanganginyina yuwana yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index