Search form

Ephesians 6:10

10Marda narrimi jungku ngiruka nangangi Kudkanyi. Marda narrimi jungku mili ngiruka baki mili ngiruka nangangi yurrngumba. Janyulu yabimba narrinya mili ngiruka nani Kudwanyi, nyulungangi ngirukamirra. Miku yingka ngiruka barrinani nyulu. Janyulu yabimba narrinya ngiruka, nyulungangi bababanyamba narrinya Jisus Krayiswanyi. Janarri jungku ngiruka nangangi. Janarri barrinani ngarrkadabawarrmuku nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index